تبدیل سال شمسی به قمری و بالعکس

تبدیل سال شمسی به قمری                                                                 

                                                                                                                                   11×     سال شمسی

                                                                      سال قمری               =     سال شمسی         +    ـــــــــــــ

                                                                                                                                                     354

 

...............................................................................................................................................................................

تبدیل  سال قمری به شمسی

                                                                                                                               11×سال قمری

                                                                                سال شمسی         = سال قمری    -  ـــــــــــــ

                                                                                                                            365

 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید