# شمسی

تبدیل سال شمسی به قمری و بالعکس

تبدیل سال شمسی به قمری                                                                                                                                                                                                     11×     سال شمسی                                                                       سال قمری               =     سال شمسی         +    ـــــــــــــ                                                                                                                                                      354   ............................................................................................................................................................................... تبدیل  سال قمری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید