مشخصات کره زمین

باسمه تعالی

مشخصات کره زمین

شعاع کره زمین در استوا RO=6378Km….…………………:.

شعاع کره زمین در قطبین: Rp=6357Km….…………………

شعاع دایره هر مدار جغرافیایی:r=RoÏcos   ………………..

پیرامون کره زمین در استوا:uo=2roπ=2Ï6378Ï3/14=40071/7km…….…...………..

سطح کره زمین:Ï π=50779410355Km …….…………………….   Fo=4R o

حجم کره زمین:V=1083314Ï10 Km………………………….. 

 متوسط جرم مخصوص زمین :m=5/52g/cm

وزن کل زمین : ............................................................................................................................................. kg   10Ï59737M=

فاصله متوسط زمین تا خورشید:......................................................................................................... 10  KmÏ  Do=149/5 

حداکثرفاصله زمین تا خورشید (اوج):Da=152 Ï10Km………………….………………………..

حداقل فاصله زمین تا خورشید Ï10  Km  ……………………….……………………. :7Dp=14

سرعت کره زمین در مدار خورشید:v=107000Km/h…………………….…………………………..

 

 

منبع : کتاب مبانی آب و هواشناسی تالیف 

1- دکتر بهلول علیجانی

2- دکتر محمد رضا کاویانی                                                                                                                 

 

 

 

 

تهیه شده توسط نظر علی قاسم پور سجیدان(سر گروه علوم اجتماعی آموزش و پرورش منطقه چابکسر) فروردین 87

/ 0 نظر / 26 بازدید