دانستنیهای منابع طبیعی

به نام خدا                            دانستنیهای منابع طبیعی                      آیا می دانید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

õهر هکتار جنگل می تواند 68 تن گرد و غبار را هر بار در خود رسوب کند.

õجنگلهای دنیا 60 درصد اکسیژن مصرف جهان را تامین می کنند.و ما بقی آن از طریق فیتو پلانگتونهای اب اقیانوس ها و دریاها آزاد تامین می گردد.

õهر درخت جنگلی با تاج نسبتاً گسترده و شاداب مصرف اکسیژن 3-2 نفر را در سال تامین می کند.

õدر هر هکتار جنگل سالانه 5/2 تن اکسیژن تولید می شود که این رقم برای تنفس 10 نفر لازم است.

õمقدار باران در مناطق جنگلی 1تا 5 درصد بیش از محیط اطراف آن است.

õتقریباً در چهار دهه گذشته (از دهه 40 لغایت 70 ) فضای سبز کره زمین توانست                 10 ×2   به توان 12      

تن انیدرید کربنیک هوا را جذب کند.

õهر منطقه ای که کمتر از 25 درصد جنگل داشته باشد از نظر زیست محیطی دارای وضعیت بحرانی است.

õدر دنیا سهم سرانه هر فرد 65/0 هکتار جنگل و در ایران سهم هر فرد 2/0 هکتار است.

71õدرصد کشور های جهان با کمتر از 10 درصد بعنوان مناطق کم جنگل محسوب می شوند که ایران نیز با 5/7 در صد از جمله این کشورهاست.

õدر برابر هر اصله قطع و مصرف درخت جنگلی باید سه اصله نهال جنگلی غرس نمود

õمصرف چوب سرانه هر فرد در دنیا 7/0 متر مکعب و در ایران 3/0 متر مکعب است بنابر این ایران از نظر مصرف چوب در دنیا ردیف چهل پنجمین کشور خواهد بود.

õوسعت جنگل های ایران 5/7 در صد از سطح کل کشور ما را پوشانده است.

õدرگذشته های  دور  یک سوم  سطح کشور ما را جنگل فرا گرفته بود.

õعمده ترین فعالیت های انسانی که در رابطه با تخریب و کاهش پتانسیل تولید در اراضی و بی ثباتی اکو لوژِکی در آن ها انجامیده ] سهم هر یک از آنها به شرح زیر است.

1- قطع و امحاء پوشش درختی و گیاهی 43%

2- بهره برداری بیش از پتانسیل اکو لوژیکی منابع آب و خاک 23%

3- چرای مداوم و بیش از ظرفیت مراتع 22%

4-فعالیتهای کشاورزی و کاربرد نهاد هایی که با مسائل حفظ منابع آب و خاک هماهنگی ندارند و سبب تشدید آلودگی و فر سایش می شود 10%

õبرای تولید یک تن کاغذ جدید باید 15 اصله درخت جنگلی را قطع کرد.

õبرای تولید کاغذ ، هر دقیقه مساحتی به وسعت 20 برابر زمین فوتبال ، از وسعت جنگل های استوایی نابود می شود.

õطبق گزارش سال 1382 ،سیل روزانه 500 میلیون تومان به کشور خسارت وارد ساخته است.

õظرف 50 سال اخیر ( دهه های 30 تا 70 ) خسارات سیل در ایران 10 برابلر شده است علت چیست؟؟؟

õبیش از 4هزار فراورده از چوب به دست می آید.

õمساحت جنگل های جهان 000/455/869/3هکتار معدل 6/29 درصد وسعت کل خشکی های کره زمین است.

17%کل جنگلهای جهان در 67 کشور افریقا

14% کل جنگلهای جهان در 47 کشوراسیا

5% کل جنگلهای جهان در 20 کشوراقیانوسیه و استرالیا

27% کل جنگلهای جهان در 38 کشوراروپا

14% کل جنگلهای جهان در 31 کشورآمریکاشمالی و مرکزی

23% کل جنگلهای جهان در 13 کشورآمریکای جنوبی

 

õدر عرض یک ساعت در زمین جنگلی پهن برگ 4/8لیتر

õدر عرض یک ساعت در زمین کشاورزی 29/1لیتر و

õدر محیط خارج از جنگل 22/0لیتر آب وارد خاک می شود.

õبا توجه به وسعت 9/1 میلیون هکتار جنگلهای شمال کشور میزان آب سالانه در آن 3 میلیارد متر مکعب بر آورد می شود. یعنی

22 برابر ظرفیت سد لتیان

15 برابر ظرفیت سد کرج

44 برابر ظرفیت سد وشمگیر و

7/1 برابر ظرفیت سد سفید رود.

 

õهر سال 20 میلیارد تن گاز دی اکسید کربن در هوای اطراف کره زمین پراکنده می شود.

õسالانه انسانها حدود یک میلیارد تن کربن تولید و واردد جو می کنند که نزدیک به یک سوم آن توسط اقیانوسها جذب یا تجزیه می شود ، این کار توسط پلانکتونها انجام می گیرد.

õدر هر ثانیه بر روی کره زمین هفده میلیون تن باران می بارد که مساوی با 536 تریلیون (536000میلیارد )تن در سال است.

 

تهیه شده توسط: نظر علی قاسم پور سجیدان سرگروه علوم اجتماعی آموزش و پرورش منطقه چابکسر          منبع کتاب« منابع طبیعی بستر حیات و توسعه پایدار»  اداره کل منابع طبیعی استان گیلانَ

/ 0 نظر / 29 بازدید