تبدیل سال شمسی به قمری و بالعکس

تبدیل سال شمسی به قمری                                                                                                                                                                                                     11×     سال شمسی                                                                       سال قمری               =     سال شمسی         +    ـــــــــــــ                                                                                                                                                      354   ............................................................................................................................................................................... تبدیل  سال قمری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

دانستنیهای منابع طبیعی

به نام خدا                            دانستنیهای منابع طبیعی                      آیا می دانید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ õهر هکتار جنگل می تواند 68 تن گرد و غبار را هر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

مشخصات کره زمین

باسمه تعالی مشخصات کره زمین شعاع کره زمین در استوا RO=6378Km….…………………:. شعاع کره زمین در قطبین: Rp=6357Km….………………… شعاع دایره هر مدار جغرافیایی:r=RoÏcos   ……………….. پیرامون کره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید
مهر 88
5 پست
قمری
1 پست
سال
1 پست
تبدیل
1 پست
شمسی
1 پست
جلسه
1 پست
راهنمایی
1 پست
دبیرستان
1 پست
سرگروهها
1 پست
دانستنی
1 پست
منابع
1 پست
طبیعی
1 پست
مشخصات
1 پست
زمین
1 پست
کره
1 پست