علوم اجتماعی-اجتماعی-تاریخ-جغرافیا چابکسر

تبدیل سال شمسی به قمری و بالعکس
نویسنده : سرگروه علوم اجتماعی چابکسر - ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸۸
 

تبدیل سال شمسی به قمری                                                                 

                                                                                                                                   11×     سال شمسی

                                                                      سال قمری               =     سال شمسی         +    ـــــــــــــ

                                                                                                                                                     354

 

...............................................................................................................................................................................

تبدیل  سال قمری به شمسی

                                                                                                                               11×سال قمری

                                                                                سال شمسی         = سال قمری    -  ـــــــــــــ

                                                                                                                            365